Bibeln och Mormons bok
Hem ] Upp ] Din granne är - mormon ] Granskning av Mormons bok ] Granskning av Den kostbara pärlan ] Momoner - vad tror de på? ] [ Bibeln och Mormons bok ]

 

Vi ska jämföra Bibeln och Mormons bok för att se om man kan anse att Mormons bok är ”Ännu ett Testamente om Jesus Kristus”

Jämförelsen görs mellan Bibel 2000 översättningen och Joseph Smits engelska översättning av plåtarna då båda är översättningar från grundtexten.

Texter

Först ska vi titta på vad de olika böckerna bygger på för texter.

Bibel 2000

Gamla testamentet är skriver på hebreiska och arameiska. Nya testamentet är skrivet på grekiska.

Gamla testamentets grundtext är den masoretiska texten (MT) och det tidigaste textvittnet är en handskrift med hela Gamla testamentet från 1008 e.Kr. Dess lydelse har få avvikelser mot alla senare hebreiska handskrifter. Dessutom finns stora delar av GT i Qumran (Dödahavsrullarna). Man har också tillgång till flera gamla översättningar till arameiska (Targum), grekiska (Septuaginta), latin (Vulgata) och syriska (Peshitta).

Citat från Bibel 2000 webbsidan:

”Nya testamentets skrifter är samtliga skrivna på grekiska. Texten finns bevarad i en rad handskrifter från århundradena närmast efter Kristi födelse; det äldsta handskriftsfragmentet är från omkring 125 e.Kr.”
 

Mormons bok

Mormons bok text är skriven på ”reformerad egyptiska” på plåtar de flesta av guld. Dessa plåtar visade en ängel Joseph Smith var den fanns. Plåtarna låg i en låda tillsamman med Urim och Tummin och en bröstsköld. Det kan tyckas konstigt att judar som talar hebreiska skulle ta ett skriftspråk som liknar egyptiskan, alltså hieroglyferna. Enligt Mormons bok berodde det på att ”reformerad egyptiska” var mer kompakt:

Mormons bok 9:33

Om våra plåtar hade varit tillräckligt stora, skulle vi hava begagnat hebreiska, men hebreiskan har även blivit ändrad av oss. Om vi kunde hava skrivit på hebreiska, skulle vi ej hava haft någon ofullkomlighet i våra uppteckningar.

Om man jämför hebreisk skrift med de egyptiska hieroglyferna så är hebreiskan mer kompakt.

Att plåtarna har existerat har tre personer Oliver Cowdery, David Whitmer och Martin Harris vittnat om. Senare såg åtta personer plåtarna Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer d. y., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith d. ä., Hyrum Smith och Samuel H. Smith.

Citat från de tre första vittnena:

”Vi betyga likaledes, att vi hava sett inristningarna, som finnas på plåtarna. De hava blivit visade för oss genom Guds kraft och icke av någon människa. Vi förkunna med allvarliga ord, att en Guds ängel kom ned från himmelen, och han medförde plåtarna och lade dem framför våra ögon, så att vi sågo och betraktade dem och inristningarna därpå.”

Av de åtta personen var fyra David Whitmers bröder, den femte var gift med Whitmer syster. De resterande tre var Joseph Smiths far och två bröder.

Det har skett en avskrift från plåtarna som ser ut så här:

Var plåtarna finns idag vet ingen. En ängel ska ha gömt dem efter att Joseph Smith gjort översättningen.

Översättningen

Bibel 2000

Översättningen av Bibeln 2000 är gjord av Bibelkommissionen en statlig kommitté som finansierats av staten. Kyrkfonden också lämnat ett större bidrag.

Bibelkommissionen direktiv har varit att översätten ska så noggrant som möjlig återge grundtextens mening. Man har haft ett stort antal experter i Bibelkommissionen som t.ex. teologer, hebraister, arkeologer, språkvetare och historiker.

När man ska översätta Bibeln måste man bestämma vilken text man ska översätta ifrån. Vid översättningen av Gamla Testamentet har man vid Bibeln 2000 översättningen använt alla de texter som finns tillgängligt och via ett vetenskapligt textkritiskt arbete försökt utröna bland dem vad den ursprungliga texten kan ha varit. Basen har varit den masoretiska texten (MT).

Citat från Bibel 2000 webbsidan:

”Textunderlaget till den föreliggande översättningen av NT är The Greek New Testament (Third Edition), utgiven av United Bible Societies 1975 (GNT3). Under sin egen, självständiga textkritiska prövning har dock bibelkommissionen i flera fall gjort andra bedömningar än denna utgåva. De viktigaste avvikelserna från huvudtexten i GNT3 återfinns i fotnoter till översättningen. I dessa anges därutöver ett antal ställen där kommissionen övervägt alternativa läsarter.”

Översättningen har skett i flera steg:

  1. Två översättare en språkexpert och en författare gör var sin översättning som de sedan jämkar ihop.
  2. Översättningsförslaget går till två språkexperter som granskar översättningen och ger ett skriftligt omdöme.
  3. Översättningsenheten gör eventuella ändringar och omdömen.
  4. En referensgrupp ger sina synpunkter.
  5. Översättningsenheten gör eventuella ändringar.
  6. Bibelkommissionens styrelse granskar och ger förslag till ändringar.
  7. Översättningsenheten gör eventuella korrigeringar.

Mormons bok

Mormons bok är översatt av Joseph Smith med guldplåtarna bakom ett skynke där han med hjälp av Urim och Tummin, ett slags glasögon, gjorde översättning. Joseph Smith översatte också genom att ha ansiktet i en hatt med en magisk sten i utan att titta på plåtarna. Mormonerna själva anser att Joseph Smith översatte Mormonsk bok på ett gudomligt sätt då han inte var utbildad på egyptiska språk.

Joseph Smith dikterade för skrivarna. Han skrev alltså inte själv Mormons bok.

Översättningsarbetet började i december 1827 där Joseph Smith hade sin fru Emma som skrivare. I februari 1828 avlöstes hon av Martin Harris. Martin Harris var inte så skrivkunnig så när han i juni reste tillbaka till Palmyra hade endast 116 sidor skrivits. Joseph Smith tillät Harris att ta med sidorna till sin fru Lucy Harris för att övertyga henne om att historien om guldplåtarna var sann. Under vistelsen i Palmyra försvann de 116 sidorna och man misstänker att Lucy Harris stod bakom det. De 116 sidorna översattes inte igen.

Vintern 1828-1829 återupptog översättningsarbetet med Emma som skrivare. Hon avlöstes i april 1829 av Oliver Cowdery en lärare från Palmyra. Med en kunnigare skrivare var översättning klar efter tre månader.

Publicering

Bibel 2000

År 2000 publicerades hela översättningen av Bibel 2000 men utan kommentarer. Bibelkommissionen hade velat att publiceringen skulle ske med kommentarer och den kom 2001.

Mormon bok

Joseph Smiths översättning av Mormon bok publicerades i mars 1830

 

Textkritik

Textkritik: gren av filologin som söker fastställa äldre texters ursprungliga exakta ordalydelse.

Ex textkritiks utgåva ska innehålla kommentarer där ordförklaring, varianter av texter, historiska anmärkningar m.m. förekommer.

Vi ska titta på olika typer att textkritik som kan förekommer och hur det hanteras.

I detta avsnitt har jag tagit Mormons bok först för att Bibel 2000 innehåller så många kommentarer om det mesta av texten att jag kommer att visa hur Bibel 2000 hanterar samma problem som finns i Mormons bok.

 

Mormons bok

I Mormons bok citeras Bibeln ofta och man kan med dem forma en textkritik för Mormons bok. Alla citat från Bibeln i Mormons bok kommer från King James version från 1611.

Att göra textkritik i Mormons bok går inte lika bra som till Bibeln då det endast finns en översättning av Mormons bok bevarad. Situationen för Mormons bok är som att Bibelkommissionen bara hade tillgång till Karl XII:s bibel från 1703 och att en ängel gömt undan alla original texter och alla andra översättningar av Bibeln före 1703.

Tyvärr finns det nästan inga likheter alls mellan Bibel 2000 översättningen och Mormons boks översättning.

Mormons boks översättning anses av mormoner som gudomlig och kommer citaten från Bibeln i konflikt med de i Mormons bok gäller Mormons boks tolkning.

Mormons bok är full av historiska felaktigheter, citat från Bibeln där böcker som citeras inte är skrivna när citatet påstås göras historiskt och bibeltexter infogade i den löpande texten.

Detta har gjort att mormoner ägnar all sin kraft att försvara Mormons bok och det är kritiker av mormoner som står för den mesta av textkritiken.

Mormonerna själva har gjort knappt 4000 ändringar från 1830 års version till den som finns idag. I vissa fall har en ursprungligare text återkommit i nyare upplagorna.

Ändringar i texten

Det mormonerna själva erkänner att de ändrat på är språkliga felaktigheter.

Exempel:

Original

Ändra till

the words which is expedient

the words which are expedient

he found Muloki a preaching

he found Muloki preaching

Logiska fel

Den man inte erkänt men måst ändra på är logiska felaktigheter:

Original

Ändra till

Mosiah 9, p. 200   … King Benjamin had a gift from God, whereby he could interpret such engravings …

Mosiah 21:28King Mosiah had a gift from God, whereby he could interpret such engravings …

Ether 1, p. 546 … and for this cause did King Benjamin keep them …

Ether 4:1 … and for this cause did King Mosiah keep them …

Orsaken var att kung Benjamin beskrivits som död tidigare i Mormons Bok.

 Man har även ändra utan förklaring på meningen:

Original

Ändra till

2 Nephi 8, p. 87 … and the mean man boweth down, and the great man humbleth himself not

2 Nephi 12:9 … and the mean man boweth not down, and the great man humbleth himself not

1 Nephi 5, p. 52 … O house of Jacob, which are called out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord …

1 Nephi 20:1 … O house of Jacob, which are called out of the waters of Judah, or out of the waters of baptism, which swear by the name of the Lord …

Citat från Bibelböcker som inte skrivits när de citeras:

 2 Nephi 7 och 8 citerar Jesaja 50 och 51. Jesaja från kapitel 40 är skrivna på 500-talet f.Kr. alltså efter att de som berättas om i Mormons bok har utvandrat ca 600 f.Kr.

Sedan finns det massor av exempel på textdelar som hamnat i del löpande texten. T.o.m. citat från Gamla Testamentet är hämtat från Nya Testamentet då de följer orden i Septuaginta som användes när King James bibeln översattes.

Exempel:

Ska ha hänt 600 – 592 f. Kr.

Citat

1 Nephi 7:8 And now I, Nephi, being grieved for the hardness of their hearts, therefore I spake unto them, saying, yea, even unto Laman and unto Lemuel: Behold ye are mine elder brethren, and how is it that ye are so 2hard in your hearts, and so blind in your minds, that ye have need that I, your younger brother, should speak unto you, yea, and set an example for you?

Mark 3:5: ...being grieved for the hardness of their hearts...

John 12:40: He hath blinded their eyes, and hardened their heart...

 NT citat av:

Jes 6:9-10 (KJV)

And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not; and see ye indeed, but perceive not. 10Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed.

 

 

Ska ha hänt 588 – 570 f. Kr.

Citat

22:15 For behold, saith the prophet, the time cometh speedily that Satan shall have no more power over the hearts of the children of men; for the 1day soon cometh that all the proud and they who do wickedly shall be as stubble; and the day cometh that they must be burned.

Malachi 4:1: For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch.

Malaki levde 400 f. Kr.

 

Bibel 2000

Vi ska här titta på hur Bibel 2000 hanterar saker som Mormons bok kritiseras för.

En stor skillnad mot Mormons bok är att felen är kommenterade. Här ger vi några exempel.

Historiska fel:

Dan 1:1
Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och belägrade Jerusalem.

 

Kommentar:

Dan 1:1

Under kung Jojakims tredje regeringsår 606 f.Kr. Detta årtal för belägringen stämmer dock inte med 2 Kung och andra historiska källor. Troligen syftar författaren på Nebukadnessars belägring och erövring av Jerusalem 598-597 f.Kr. Kung Jojakin, som nyss efterträtt sin far Jojakim, kapitulerade då och fördes till Babylonien tillsammans med en del av Jerusalems befolkning och dyrbarheter från templet och kungaborgen (se 2 Kung 24). Också på andra ställen i Dan (t.ex. 5.31) kan de uppgifter som ges vara svåra att förena med historiskt belagda händelser. Den tid som skildras ligger hundratals år före bokens slutgestalt. Dan har tillkommit under lång tid och är inte avsedd att vara historia i vår mening. Boken räknas till den typ av litteratur som kallas > apokalyptik, men den har en särartad blandning av historiska, litterära och profetiska drag. Budskapet om hur Gud räddat sina trogna i gångna tider skulle styrka och trösta dem som höll fast vid judisk tro och gudstjänst under Antiochos IV Epifanes förtryck och förföljelser på 160-talet f.Kr. jfr noter till 8:11; 11:31

 

Händelser från fel tid:

Joh 9:22

Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan.

 

Kommentar:

Joh 9:22
uteslutas ur synagogan Så vitt man vet uteslöts inte de kristna judarna förrän i slutet av första århundradet e.Kr.; förhållandena på den tid då Johannes evangeliet skrevs förs tydligen in i berättelsen.

 

Platser som är okända:

Dom 7:22

När de stötte i de trehundra hornen lät Herren alla i lägret vända sina svärd mot varandra. Hären flydde till Bet Hashitta, i riktning mot Serera, ända till trakten av Avel Mechola nära Tabbat.

 

Kommentar:

Dom 7:22
Bet Hashitta … Tabbat Ingen av orterna kan identifieras.

 

Annat språk kommer in i texten:

Går inte att hitta då hebreiska, arameiska, grekiska och persiska var språk som talades och användes i det område som Bibeln texter handlar om.

 

Ändringar i texten:

Job 22:17
de som sade till Gud: ”Låt oss vara!
Vad kan den Väldige göra oss?”

 

Kommentar:

Job 22:17
göra oss Med > Septuaginta och > Peshitta; MT har ”göra dem”.

 

Logiska fel:

Esr 1:9-11

Antalet var: 30 guldpokaler, 1 000 silverpokaler, 29 offerskålar, 1030 guldbägare, 410 silverbägare och 1 000 andra kärl. 11Kärlen av guld och silver var sammanlagt 5400. Allt detta tog Sheshbassar med sig när de deporterade fördes från Babylonien tillbaka till Jerusalem

 

Kommentar:

Esr 1:9 ff.
Summan av delposterna stämmer inte med den angivna slutsumman (v. 11). Var felet ligger och hur det har uppstått är oklart.

 

Citat från framtida skriven text

Saknas. Det som finns i Bibeln är senare tillägg i en del bibelböcker. Däremot saknas det citat från framtida skriven text.