Granskning av Mormons bok
Hem ] Upp ] Din granne är - mormon ] [ Granskning av Mormons bok ] Granskning av Den kostbara pärlan ] Momoner - vad tror de på? ] Bibeln och Mormons bok ]

 

Av Håkan Markström

Här kommer en granskning av Mormons bok som jag har gjort. Om någon vill kontrollera detta mot Mormons bok så finns Mormons bok på svenska att ladda hem på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas Web. Det har dock flyttat runt den så att jag anser att lägga ut en länk är ganska osäkert. Använd någon sökmotor. Sök på "Mormons bok".

Jag har försökt att granska Mormons bok på samma sätt som bibelöversättarna, dock utan tillgång till samma källmaterial som de. Granskningen har skett mot de uppgifter som kan hämtas från vanliga uppslagsböcker. Både svenska och amerikanska. Amerikanska både i bokform (från biblioteket, Collier’s Encyclopedia) och Cd-rom (The New Groiler Multimedia Encyclopedia). Amerikanska har används för att få ett amerikansk perspektiv på uppgifterna. Det uppslagsverk som jag har använt mest är Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin bör i detta sammanhang tilldelas stort värde då den är under produktion och därför innehåller de senaste uppgifterna.

Den genomlysning som jag här gör med Mormons bok är alltså mindre djuplodande än den som bibelkommitionen gör i den nya svenska bibelöversättningen. En genomlysning som jag tycker att Bibeln tål och det bör även Mormons bok göra.

Jag har skrivit "författaren" när det enligt de historisk data är osäker vem den egentliga författaren är. Se liknade kommentarer i den nya bibelöversättningen.

Historiska synpunkter

Uttryck från bibeln

Översättningen

Skrivtecken

Texten i Mormons bok

Upprepningar

Exakta profetior

Kopierat från King James bibelöversättning

Tillkomst

Historiska synpunkter

Om Mormons bok är riktig så måste man ta hänsyn till att de folk som skildras i boken utvandrar från mellanöstern 600 f. Kr till Amerika (jarediterna omkring 2250 f.Kr.) och därmed inte har någon kännedom om utvecklingen i andra delar av världen än Amerika. De utvandrade folket kan alltså bara känna till företeelser som gäller t.o.m. 600 f. Kr i den del av världen som de utvandrat från.

Man ska också komma ihåg att vi inte har originaltexten till Mormons bok idag utan bara en översättning.

Följande delar i Mormons bok är historiskt tveksamma:

 1. I 1 Ne 1:13 står Babylon. Babylon är grekiska och står bara i nya testamentet. Babel är hebreiska och står bara i gamla testamentet. 1917 års översättning har använt Babel för den hebreiska texten och Babylon för den grekiska. Bibel 2000 har använt en annan metod. Babel används för de historiska Babylon och Babylon används för det symboliska Babylon. Det finns flera ställen i Mormon bok som har grekiska och andra former där hebreiska borde förekomma. T.ex. 1 Ne 11:31 "djävlar" grekiska; hebreiska satan, 1 Ne 11:34 "apostlar" grekiska, 1 Ne 12:16 "helvetets" germanskt ord; hebreiska "Gehenna", 1 Ne 13:3 "nationer" latin, 1 Ne 13:7 "scharlakan" lågtyska, 1 Ne 7:39 "kyrkas" grekiska. Denna hopblandning av språk vid översättning är konstig då det står i Mormons bok att de talade hebreiska men skrev på "reformerad egyptiska". Till skillnad från Bibeln saknas det helt i Mormons bok förklaringar på varför översättningen ser ut som den gör. Det gör att det inte går att för mormoner bevisa att Joseph Smith översatte så dåligt att man kan tala om en fabulerande översättning.
 2. I 3 Ne 3:22 står att man använde vagnar år 17 f.Kr. Enligt tillgänglig historisk litteratur har man konstaterat att hjulet inte användes till något annat än leksaker i Amerika, förrän européerna kom på 1500-talet e. Kr.
 3. Av de djur som nämns i 1 Ne 18:25 , kon, oxen, åsnan, hästen, geten eller stengeten fanns varken kon, oxen, åsnan eller hästen i Amerika på 500-talet f.Kr. Följande står i Nationalencyklopedin om Amerikas kolonisering "Trots antydningar om en kulturfas motsvarande första landbryggan är de säkraste daterade fynden från tiden efter 13 000 f.Kr. Befolkningen beräknas ha ökat snabbt, samtidigt som den intensiva jakten bidrog till att flera djurarter dog ut, däribland mammuten, mastodonten och vildhästen" och om vildhästens utbredning: "Vid istidens slut fanns vildhästar i Europa och norra Asien, från Spanien i väster till Berings sund i öster. Sydgräns var de stora asiatiska bergskedjorna. Vildhästen saknades i Amerika, Afrika, södra Asien och Australien" och om tamhästen "Från 1494 började hästen spridas till Amerika. Vid kolonisatörernas erövringar visades hur effektiv hästen var i strid. Allt fler hästar skeppades över Atlanten, och en betydande hästavel uppstod i Amerika (Källa: Nationalencyklopedin © Bokförlaget Bra Böcker AB 1997)".
 4. Alla citat av Jesaja från kapitel 40 och framåt i Mormons bok måste ifrågasättas då man idag vet att kapitel 40- 55 skrevs under den babyloniska fångenskapen (598 - 538 f.Kr.) och kapitel 56-66 skrevs efter den babyloniska fångenskapen. Den egentliga Jesaja, verksam från 742 - ca 690 f.Kr., omfattar kapitlen 1 - 39. Eftersom de som utvandrade kom till Amerika 600 f.Kr. är det tveksamt att de hade kunnat få kännedom om Jesaja från kapitel 40 och framåt då de troligen inte var skrivna före 600 f.Kr. Referenser till kapitel efter 40 finns i 2 Ne 7 (Jes 50) och 8 (Jes 51).
 5. I 2 Ne 24:12 används namnet Lucifer. Namnet kommer från Jesaja 14:12 där djävulen kallas "morgonstjärna", vilket i grekisk översättning blev fosfóros, och på latin återgavs med lucifer. Den latinska översättningen baseras på den grekiska och den grekiska översättningen började göras på 200-talet f.Kr., alltså flera hundra år efter att de som skrev plåtarna till Mormons bok hade utvandrat. Författaren till denna vers måste ha levt efter 200-talet e.Kr. och känt till den latinska översättningen.
 6. Mormons bok förutsäger Jesus använder den namnet Kristus. Kristus kommer från grekiska christós som är en översättning av det hebreiska Messias. De tidigaste skrifterna av nya testamentet som är skrivet på grekiska är från ca 70 e.Kr. Författarna av alla ställen där Kristus används måste ha känt till att nya testamentet är skrivet på grekiska. Den form "Messias" som utvandrarna kunde antas känna till används t.ex. i 1 Ne 10:4. Egna "reformerad egyptiska" namn används t.ex. i Eth 15:8, Al 18:13. Det finns flera ställen i Mormons bok där grekiska formen har använts i stället för den naturliga hebreiska. Se punkt 1.
 7. Fader Vår avslutas i Mormons bok med versen i 3 Ne 13:13 med orden "ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen". Detta har alltså uttalats i Amerika 34 e. Kr. Dessa ord avslutar inte Fader Vår i Bibeln. Kommentaren i den svenska bibelöversättningen är till Matt 6:13 "det onda Annan möjlig översättning: "den Onde". - Den avslutande lovprisning som i kristen tradition följer efter dessa ord finns endast i sena handskrifter". Dessa sena handskrifter är från 100-talet e.Kr. För att denna vers ska ha kunnat hamna i Mormons bok måste författaren levt efter 100 e.Kr. och känt till tillägget. Vid e-post kontakt med mormoner har det visat sig att de har oerhörd svårt att förstå vad detta påpekande innebär. I Amerika hittar man på ett avslut på Fader Vår som sedan hundra år senare dyker upp på denna sidan Atlanten. Varför kan två olika folk på var sin sida av Atlanten komma på exakt samma text på samma ställe i Fader Vår?
 8. I Al 16:13 står det "Alma och Amulek gingo omkring och predikade omvändelse för landets invånare i deras tempel och i deras helgedomar och även i deras synagogor, vilka hade blivit uppförda efter judarnas byggnadskonst". Synagoga kommer från grekiskan synagogé och betyder församling men kom att användas på de judiska församlingslokalerna. All användning av grekiska namn och uttryck i stället för hebreiska eller egyptiska i Mormons bok bör granskas då de hellenistiska perioden inleddes efter slaget 333 f.Kr., då Alexander den store erövrade Palestina, och pågick till den romerska erövringen (63 f.Kr.). Bruket av synagogor växte först fram bland de judar som hamnat i förskingringen (diaspora) från den Babyloniska fångenskapen som tog slut 538 f.Kr. De är alltså tveksamt om de som utvandrade till Amerika år 600 f.Kr. överhuvudtaget kände till begreppet synagoga än mindre hur de skulle byggas. Enligt judarnas egen historieskrivning så utvecklades bruket av synagogor efter 586 f.Kr.
 9. I 2 Ne 15:12 står "fiolen". Det är osäkert vad för instrument som detta kan vara. Violinen (fiolen) är den yngsta av dagen stråkinstrument (violin, viola, cello och kontrabas) och utvecklades på 1500-talet e.Kr. I Jesaja 5:12 står "psaltare". Även "psaltare" är osäkert men det är frågan om ett stränginstrument.
 10. Att lamaniterna, folk från Jerusalem, skulle vara ursprungsbefolkningen till Amerikas indianer verkar sakna stöd i dagens forskning som visar att indianerna och eskimåerna i Amerika har invandrat från Asien via Berings sund under två istider då vattennivån var lägre och en sammanhängande landremsa fanns mellan Asien och Amerika i nuvarande Berings sund. Att det är på senaste tiden man har blivit säker på denna sak syns i Collier’s Encyclopedia (amerikanskt uppslagsverk) från 1962, då inledningen av artikel om indianerna visar att man 1962 inte visste var indianerna kom ifrån. Det kan ha kommit några vita till Sydamerika, t.ex. i vassbåtar som Thor Heyerdahl i Ra II har visat, som format den myt bland Sydamerikas indianerna om en vit människa som skulle komma, men detta innebär inte att dessa vita har stått som urfäder till hela befolkningen. De enda vita folk man är ganska säker på har besökt Amerika före Columbus är vikingarna.
 11. I 2 Ne 29:6 står "Haven I fått någon bibel, utom den som kommit från judarna." Bibel kommer från medeltidslatinets bi´blia som betyder böcker. Sammanställningen av moseböckerna avslutades ca 400 f.Kr. Sammanställningen av vilka profeter som skulle ingå i Gamla testamentet (Tanak) inleds på 500-talet f.Kr. och avslutas före 200-talet f.Kr. Det yngsta böckerna är från 160 f.Kr. Det slutgiltiga avgörandet om vilka böcker som skulle ingå i Gamla testamentet skedde är 70 e.Kr. Vad som menas med "judarnas bibel" i 2 Ne 29:6 är alltså oklart. Om "bibel" står i grundtexten måste författaren ha levt under eller efter medeltiden för att ha kunna känna till den latinska formen.
 12. I Al 5:28 står "himmelriket". Detta uttryck används endast i Matteusevangeliet i hela Bibeln. Författaren som använder "himmelriket" måste ha känt till Matteusevangeliet. Det påpekas i Bibel 2000 att Matteus är den enda i hela Bibeln som använder uttrycket "Himmelriket".
 13. I 1 Ne 10:11 används ordet "evangelium". Evangelium kommer från det grekiska ordet euangélion som betyder "glädjebud" eller "budskap (om goda nyheter)". Bruket att använda ordet "evangelium" som beteckning för själva skrifterna började på 100-talet e.Kr. Författaren av denna vers måste ha levt efter 100-talet e.Kr. för att känna till detta.
 14. I Eth. 2:23 säger Herren till Jared: "Ty se, I kunnen ej hava fönster, emedan de skulle bli krossade". Då Ether skildrar den först utvandringen till Amerika som startade kring Babels torn omkring 2250 f.Kr. måste talet om fönster med glas vara mycket gåtfullt för de inblandade. Glas till fönster började tillverkas ca 100 f.Kr. när glasblåsarpipan uppfanns, vilket gjorde att man kunde tillverka tunnväggiga kärl. Planglas (fönsterglas, spegelglas) tillverkades genom att först blåsa en cylinder som sedan skars upp och planades ut till en skiva.

 

Uttryck från Bibeln

Om man har läst Bibeln slås man av att när man läser Mormons bok så kryllar det av uttryck som man känner igen ifrån Bibeln (samma sak gäller för alla skrifter Joseph Smith har varit inblandat i). Anmärkningsvärt är att många finns bara i nya testamentet:

Här är några exempel från 1 Nephi, första boken i Mormons bok (ca 600 f.Kr. – 570 f.Kr.).

 1. I 1 Ne 2:19 står "för … tros skull". Denna formulering finns bara i nya testamentet. Rom. 4:9 "Denna saligprisning, gäller den bara de omskurna eller också de oomskurna? Jag har redan sagt: för sin tros skull räknades Abraham som rättfärdig.". I samma vers "ett ödmjukt hjärta". Matt. 11: 29 "Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.".
 2. I 1 Ne 3:20 står "Guds Ande och kraft". Denna kombinations finns bara i nya testamentet, t.ex. Apostlagärningarna 10:38 "hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom".
 3. I 1 Ne 4:6 står "ledd av Anden". Detta uttryck finns bara på två ställen i nya testamentet. I Lukas 2:27 och Lukas 4:1.
 4. I 1 Ne 4:26 står "kyrkan". Kyrka och alla varianter av det ordet finns bara i nya testamentet på ett flertal ställen. Även "synagoga" och alla varianter av det ordet finns också bara i nya testamentet.
 5. I 1 Ne 5:1 "fylld … glädje. Finns bara i Apostlagärningarna 8:39 "När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje".

 Det finns exempel där hela textavsnitt har kopierats in i Mormons bok. Exempel på denna sida:

http://www.utlm.org/newsletters/no63.htm

 

Översättningen

I Joseph Smith vittnesbörd står det: Jag skrev ganska många och genom Urim och Tummin översatte jag några av dem... I 1 Sam. 14:41 (nya översättningen) står det: Därefter sade Saul till Herren: "Israels Gud, varför svara du inte? Om skulden ligger på mig eller min son Jonatan, o Herre Israels Gud, låt då urim komma upp, och om den ligger hos ditt folk Israel, låt då tummin komma upp." Då föll lotten på honom och Jonatan, medan folket gick fritt.

I Bibeln är alltså urim och tummin ett slags lotteri genom vilken man försöker utröna Guds vilja. De Urim och Tummin som Joseph Smith använder har beskrivits att de satt på bröstskölden och att de hjälpte honom med översättningen. Bibelns och Joseph Smiths urim och tummin är alltså två olika saker. Vad är det för övernaturligt, magiskt som gör att urim och tummin behövs vid en översättning? Var "reformerad egyptiska" ett övernaturligt språk? Den mest logiska ordningen borde ha varit att Joseph Smith medan han hade plåtarna hade skrivit av dem, vilket också delvis skedde, utan att översätta dem och sedan hade översatt dem så att idag både grundtext och översättning hade funnits att tillgå.

Skrivtecknen

I "Den återupprättade kyrkan" står "Det språk på vilket den större delen av uppteckningen skrivits liknar inget känt skrivsätt. Författarna kallade det "reformerad egyptiska", det vill säga en variant av ett av de egyptiska skrivsätten. Det kända språk som kanske liknar detta är feniciernas forntida skriftspråk, vilket likaledes utvecklades ur egyptiskan. Man använde hieroglyfer snarare än den skrift som brukades av folket i gemen, vilken var besläktad med hebreiskan." Detta stämmer inte helt med Nationalencyklopedin beskrivning av feniciskan: "Språket skrevs med ett alfabet med 22 tecken som utvecklades i det syropalestinska området ur den egyptiska skriften under perioden 1700-1200 f.Kr. Alfabetet innehöll endast konsonanttecken, men ett par av dessa användes även för att ange ljudande vokal."..."Liksom hebreiskan hade feniciskan ingen kasusböjning; de båda språken stod varandra nära även i ordförrådet. (Källa: Nationalencyklopedin © Bokförlaget Bra Böcker AB 1997)" "Reformerad egyptiska" och feniciska liknar inte alls varandra. Hebreiska och feniciska liknar varandra både i skrift och språk. Varför feniciska överhuvud taget nämns i "Den återupprättade kyrkan" är oklart.

Språken som professor Charles Anthon säger att plåtarna är skrivna på egyptiska, kaldeiska, assyriska och arabiska. Om Mormons bok är skrivet med hieroglyfer så kan inte professor Charles Anthon uttalande vara sant. Kaldeiska, assyriska och arabiska har aldrig använt hieroglyfer.

Det är svårt att få en klart bild om skrivtecken till "reformerad egyptiska" om man jämför alla uppgifter om detta språk.

Charles Anthon har dementerat den version som finns i "Joseph Smiths Vittnesbörd"

Här kan ni läsa hans version:

http://www.utlm.org/onlineresources/anthonletter.htm

Texten i Mormons bok

Upprepningar

"And it came to pass". Varför denna text upprepas i sådan omfattning att man har ersatt den med en stjärna på många ställen i den svenska översättningen måste man fråga sig. Kan Gud ha inspirerat en text som blir så tjatig att delar av grundtexten måste ersättas med en stjärna? I Eth 2:17 upprepas "vattentäta" 4 gånger, i den förut citerade Al 16:13 upprepas "i deras" 3 gånger. I 1 Ne 1:20-22 upprepas "till trädet" 4 gånger o.s.v. Joseph Smith upprepar sig också mycket. I Joseph Smith vittnesbörd i stycket "Hans första syn" och början av "Moronis besök" finns följande upprepningar:

 1. "att jag inte skulle sluta mig till någon av dem"
 2. "att jag inte skulle sluta mig till någon av sekterna"
 3. "emedan jag förbjudits att sluta mig till någon av den tidens religiösa sekter"
 1. "Ehuru jag endast var en obetydlig gosse, mellan fjorton och femton år"
 2. "en obetydlig gosse, litet mer än fjorton år gammal"
 1. "jag hade sett en syn"
 2. "jag hade haft en syn"
 3. "Jag har verkligen sett en syn"
 4. "Ty jag hade sett en syn"

I avsnittet "Vittnen":

 1. "innerlig och ödmjuk bön"
 2. "åkallade Gud i innerlig bön"
 3. "försänkt i innerlig bön"

I Ne 15 syns det att Jesus börjar upprepa sig när han säger ord som inte det finns motsvarighet till i Bibeln.

vers 4-5:

 1. "lagen... fullbordad"
 2. "lagen fullbordad"
 3. "fullborda lagen"

vers 17 och 21 är nästan exakt lika

vers 19-20

 1. "för deras missgärningars skull"
 2. "för deras missgärningars skull"
 3. "till följd av deras missgärningar"

Både Mormons bok och Joseph Smith själv har många upprepningar.

Det mest oroande med upprepningarna är att grundtexten är skriven på plåtar som är ett ganska besvärligt material att skriva på. Ju besvärligare ett material är att skriva på desto mer kortfattade blir de som skriver på dem. Ett exempel är runstenarna som inte är speciell mångordiga. De är överhuvudtaget ovanligt att man har skrivit på plåtar under historiens gång. Om det är så att alla dessa upprepningar har gjorts av Joseph Smith vid översättningen har vi idag ingen aning om vad som egentligen stod i grundtexten.

Exakta profetior

I Mormons bok är profetiorna mycket exakta om Jesus och alla händelser runt honom. Om man jämför dem med Gamla testamentets profeter så överglänser profeterna i Mormons bok dessa med hästlängder. Inga av Gamla testamentets profeter lyckas ange Jesu namn (2 Ne 10:3), att moderns namn är Maria (Mos 3:8), att den Helige Ande sänker sig ned som en duva (1 Ne 11:27), att Jesus hade 12 lärjungar (1 Ne 12:9) o.s.v. Man lyckas så till den grad att övertyga sin samtid att profetiorna är sanna, att man får syndernas förlåtelse genom Jesu blod, 100 år innan Jesus har sin verksamhet här på jorden (Mos 4:2)! Vad beror denna stora skillnad på? Är profeterna i Gamla testamentet inga profeter?

Kopierat från King James bibelöversättning

Mormons bok innehåller kopior från King James bibelöversättning från 1611. Detta erkänner även Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Däremot går tolkningar av detta isär mellan mormoner och kritikerna. Mormonerna hävdar att Joseph Smith kopierade från King James version p.g.a. svårigheter att komma på bra formuleringar vid översättningen. Kritikerna ser detta som ytterligare ett bevis på att Mormons bok är uppdiktad. Mormoner påpekar att det citeras från Gamla Testamentet i Nya Testamentet. Skillnaden mellan citaten i Bibeln och Mormons bok är att citaten i Bibeln finns i grundtexten medan citaten i Mormons bok finns i översättningen.

Matthew 7:1 Judge not, that ye be not judged.

3 Nephi 14:1 Judge not, that ye be not judged. 

 

Matthew 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.

3 Nephi 14:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.

 

Matthew 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?

3 Nephi 14:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?

 

Matthew 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?

3 Nephi 14:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?

 

Matthew 7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.

3 Nephi 14:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.

 

Matthew 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

3 Nephi 14:7 Ask, and it shall be given unto you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

 

Matthew 7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

3 Nephi 14:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

 

Matthew 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?

3 Nephi 14:9 Or what man is there of you, who if his son ask bread, will he give him a stone?

 

Matthew 7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

3 Nephi 14:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

 

Matthew 7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

3 Nephi 14:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

 

Matthew 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

3 Nephi 14:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

 

Matthew 7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

3 Nephi 14:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

 

Matthew 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

3 Nephi 14:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

 

Matthew 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

3 Nephi 14:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

 

Matthew 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

3 Nephi 14:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

 

Matthew 7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them.

3 Nephi 14:20 Wherefore by their fruits ye shall know them.

Tillkomst

Mormons bok har undertiteln "Ännu ett testamente om Jesus Kristus". Om man jämför Bibeln med Mormons bok så är deras tillkomsthistoria helt olika.

Bibeln Mormons bok
Bibeln är skriven på kända språk. Hebreiska och grekiska. Mormons bok är skriven på ett okänt språk "reformerad egyptiska" med okända skrivtecken.
Finns översatt till olika språk i olika tider. Finns i en översättning av en person Joseph Smith. Trots att alla plåtar översattes så togs inte de översatta delar, som kom på avvägar med igen.
Översättningarna är gjorda på vanligt sätt. Översättningen är gjord med hjälp av Urim och Tummin.
Texten finns bevarad i många skrifter från olika tider. Plåtarna är gömda och ingen kan kontrollera den gjorda översättningen.
Många personer har under flera århundraden kommit fram till vilka böcker som ska ingå i Bibeln. Detta gäller både för nya och gamla testamentet. Några få personer har sammanställt plåtarna.
De platser och historiska händelser som Bibeln beskriver, årtal, namn på personer och platser, finns också i andra historiska dokument. Inga av det händelser eller platser, årtal, namn på personer och platser i Amerika, som Mormons bok beskriver om, finns i några andra historiska dokument.

Tvärt om mot vad man skulle kunna tro, så är det p.g.a. det finns många avskrifter och översättningar som är gjorda av Bibeln under dess tidiga historia, lättare att sluta sig till vad som har varit den ursprungliga texten. Detta syns i kommentarerna till Bibel 2000 översättningen.

Hem ] Upp ] Din granne är - mormon ] [ Granskning av Mormons bok ] Granskning av Den kostbara pärlan ] Momoner - vad tror de på? ] Bibeln och Mormons bok ]