Jehovas Vittnen - vad tror de på?
Hem ] Upp ] Din granne är - Jehovas Vittne ] [ Jehovas Vittnen - vad tror de på? ] Kontakter och länkar ]

 

Listan visar vad Jehovas Vittnen tror på och vad traditionellt kristna säger om samma sak. Att märka är att för att en del av Jehovas Vittnens trosuppfattning ska stämma med bibeln behövs deras egen bibelöversättning Nya Världen, New World (NW).

Jehovas Vittnen Kristna
Bibeln och Guds ord är sanning Två uppfattningar: 1. Bibeln är Guds ord (bokstavstroende). 2. Bibeln är skriven av personer inspirerade av Gud.
Bibeln är pålitligare än tradition. Bibeln är först och främst en bok om Gud. Traditioner som inte strider mot kristen tro accepteras.
Gud namn är Jehova Gud namn är Jahve. Är ingen stor fråga bland de flest kristna.
Kristus är Guds som och är lägre än Gud. Kristus och Gud är på samman nivå.
Kristus var den första av Guds skapelse. Kristus är Gud alltså har han alltid funnits.
Kristus dog på en påle och inte på ett kors Kristus dog på ett kors.
Kristi liv som människa betalades som lösen för lydiga människor. Kristi liv som människa betalades som lösen för alla människor.
Kristi enda offer var tillräckligt Samma åsikt.
Kristus blev upprest från de döda som en odödlig andlig varelse. Hela Kristus uppstod från de döda.
Kristi närvaro är av andlig art. Samma åsikt.
Riket under Kristus skall styra jorden i rättfärdighet och frid. Det 1000 åriga riket på jorden tror de flesta kristna inte på.
Riket åstadkommer idealiska förhållanden på jorden. Idealiska förhållanden råder i himmelen.
Jorden kommer aldrig att bli förintad eller avfolkad. Jorden kommer att bli förintad.
Gud skall förinta den nuvarande tingens ordning i striden vid Harmageddon. Jesus Kristus ska döma människorna på domens dag.
De ogudaktiga skall förgås för evigt. De ogudaktiga kommer inte till himmelen. Var de hamnar och hur länge finns olika uppfattningar om.
Människor som Gud godkänner ska få evigt liv. Samma åsikt.
Det finns bara en väg som leder till liv. Samma åsikt.
Vi befinner oss nu i "ändens tid". Varierande åsikt. Ändens tid är enligt vissa uttolkare tiden efter Jesu död på korset. Alltså befinner vi i oss i den, dock inte sedan 1914.
Att människor dör beror på Adams synd. Samma åsikt.
Människosjälen upphör att existera vid döden. Människosjälen fortsätter att existera vid döden.
Helvetet är människornas gemensamma grav. Helvetet är de ogudaktigas straffställe.
Hoppet för de döda är uppståndelsen. De kristnas lön är uppståndelsen.
Den adamitiska döden ska upphöra. Inte tillämpbart då detta handlar om det jordiska paradiset som kristna inte tror på.
Endast en lite hjord om 144000 kommer till himmelen för att härska tillsammans med Kristus Alla människor på jorden har möjlighet att komma till himmelen.
De 144000 blir pånyttfödda som andliga söner till Gud. Se ovan.
Nytt förbund med det andliga Israel. Motsvarighet saknas.
Kristi församlig är byggd på honom själv. Samma åsikt.
Böner får endast riktas till Jehova genom Kristus. Böner får riktas till Gud som är Fadern, Sonen och den Heliga Anden.
Bilder och beläten får inte användas vid tillbedjan. Bilder ja. Beläten nej.
Man måste sky spiritism. Spiritism är bara en av alla ockulta rörelser som står i konflikt med kristendomen.
Satan är världen osynlige härskare. Satan är det onda i världen, inte världens härskare.
En kristen får inte ha del i ekumeniska rörelser. Eftersom Jehovas Vittnen har rätt och alla andra har fel så kan man inte samarbetat med andra kyrkor. Ekumenik mellan kristna församlingar förekommer. Det finns en del motståndare till ekumenik bland de kristna.
En kristen måste leva avskild från världen. En kristen lever i världen men inte av världen. D.v.s. lever i tro i denna värld utan att anamma företeelser som går emot den kristna tron.
Alla mänskliga lagar som inte strider mot Guds lagar bör åtlydas. Alla länders lagar åtlyds, även om de kan gå emot Guds vilja. Det är t.ex. förbjudet i vissa muslimska länder att bedriva kristen mission. I dessa länder fungerar den kristna hjälpen endast som en humanitär hjälp.
Att införa blod i kroppen genom munnen eller ådrorna är ett brott mot Guds lag. Inga restriktioner annat än medicinska finns när det gäller blod.
Bibelns morallagar måste åtlydas. Den moral och etik som bibeln står för bör genomsyra ett lands lagstiftning.
Endast judarna blev ålagda att fira sabbat, och detta upphörde med den mosaiska lagen. Det står judar och kristna fritt att ha sabbat/helg när de vill. Traditionen har gjort att judarna har sabbat på lördag och att kristna har sin helg på söndag.
Det är otillbörligt med en prästklass och särskilda titlar. Det är helt OK med präster och titlar.
Människan blev inte till genom evolution, utan genom skapelse. Det flesta håller med.
Kristus är det föredöme vi måste följa när vi tjänar Gud. Samma åsikt.
Dop genom fullständig nedsänkning i vatten är en symbol av överlämnade. Två uppfattningar finns: dopet är en gåva (barndop). Dopet är en medveten handling (vuxendop). Hur dopet praktiskt går till är av underordnad betydelse.
De kristna måste vittna offentligt om bibelns sanning. Hur en kristen vill framföra sitt kristna budskap är upp till var och en.

Håkan Markström

Hem ] Upp ] Din granne är - Jehovas Vittne ] [ Jehovas Vittnen - vad tror de på? ] Kontakter och länkar ]