Momoner - vad tror de på?
Hem ] Upp ] Din granne är - mormon ] Granskning av Mormons bok ] Granskning av Den kostbara pärlan ] [ Momoner - vad tror de på? ] Bibeln och Mormons bok ]

 

Av Håkan Markström

Mormonernas (SDH) tro redovisas med kristen uppfattning i samma fråga. Mormoner har tre skrifter, Mormons bok, Den kostbara pärlan och Läran och förbundet som inte kristna tror på. Mormonernas trosuppfattningar är omfattande och till stora delar inte förenliga kristen trosuppfattning. Därför kommer jämförelsen att vara i flera avdelningar.

 1. Trosartiklarna
 2.  

  Mormoner Kristen
  Vi tro på Gud, den evig Fadern, på hans Son, Jesus Kristus, och på den Helige Anden. Kan tyckas vara identiskt med kristen trosuppfattning, men mormonerna tror att Fadern, Sonen och den Helige Ande är tre olika gudar. Sedan har Fadern en moder och det finns flera släktled. I kristen tro är Gud, Fadern, Sonen och den Helige Anden.
  Vi tro, att människorna skola straffas för sina egna synder och ej för Adams överträdelse. Handlar om arvssynden som mormoner inte tror på. Kristna tror att synden kom in i världen genom Adam.
  Vi tro, att hela människosläktet, medelst Kristi försoning, kan bliva frälst genom att lyda evangeliets lagar och förordningar. Samma åsikt.
  Vi tro, att evangeliets första grundsatser och förordningar äro: 1) Tro på Herren Jesus Kristus; 2) Omvändelse; 3) Nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse; 4) Handpåläggning för den Helige Andens gåva. Saknar riktig relevans med kristen tro. Alla listade händelser förekommer men det saknas just en officiell lista.
  Vi tro, att en man för att predika evangeliet och betjäna i dess förordningar måste kallas av Gud genom profetia och handpåläggning av dem, som äro bemyndigade. Vilken kristen som helst får predika evangeliet.
  Vi tro på samma organisation, som fanns i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister o.s.v. Hur olika kyrkor vill organisera sig är upp till var och en.
  Vi tro på tungomålsgåva, profetia, uppenbarelser, syner, helbrägdagörelse, uttydning av tungomål o.s.v. Inte samma som kristna menar. Joseph Smith fick syner och uppenbarelser som ändrade på mycket gentemot kristen trosuppfattning.
  Vi tro, att Bibeln är Guds ord i den mån den är riktigt översatt. Vi tro också, att Mormons bok är Guds ord. I kristen värld finns inte riktiga och oriktiga översättningar av bibeln utan bättre och sämre översättningar. Kristna tror inte att Mormons bok är Guds ord.
  Vi tro allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tro, att han ännu skall uppenbara många stora och viktiga ting angående Guds rike. Se ovan om uppenbarelser.
  Vi tro på Israels bokstavliga insamling och de tio stammarnas återkomst, att Sion skall grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen skall regera på jorden samt att jorden skall bliva förnyad och erhålla sin paradisiska härlighet. Denna uppfattning saknas helt inom kristen tro.
  Vi göra anspråk på förmånen att dyrka Gud, den Allsmäktige, i enlighet med vårt eget samvetes bjudande och tillstädja alla människor samma förmån - att tillbedja huru, var eller vad de behaga. Detta är ju inte en trosuppfattning utan en uppmaning.
  Vi tro på att vara konungar, presidenter, styresmän och överhetspersoner underdåniga och att lyda, ära och understödja lagarna. Hur man ska lyda ett lands lagar varierar mellan kristna beroende på i vilket land de lever. I diktaturer har kristna protesterat mot landets lagar, både i kommunistiska och militära diktaturer.
  Vi tro på att vara ärliga, sannfärdiga, kyska, barmhärtiga och dygdiga och att göra gott mot alla. Vi kunna i sanning säga med Paulus: Vi tro allting, vi hoppas allting, vi hava uthärdat mycket och hoppas kunna uthärda allting. Vi eftertrakta allt, som är dygdigt, älskvärt, prisvärt och gott. Låter toppen.

   

 3. Meningen med livet.

Mormoner.

Denna bild visar mormonernas världsuppfattning. Vi har varit i en föruttillvaro i himmelen som vi glömmer bort när vi får en kropp på jorden. Som stöd för föruttillvaron brukar man hänvisa till Jeremia 1:5 "Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du lämnade modersskötet, helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken." På jorden är vi för att testas och prövas. När vi dör hamnar vi i olika riken beroende på hur vi levat livet på jorden. De riken som finns i himmelen är:

 • Celestiala riket – den smala vägen. Här hamnar alla som levat rätt enligt mormonernas lära.
 • Terrestiala riket – den breda vägen. Här hamna alla goda och hederliga människor som inte har levat enligt mormonernas läror.
 • Telestiala riket- fördärvets väg. Här hamnar alla oärliga och omoraliska människor.

Kristna

Denna världsuppfattning liknar inte på någon punkt den kristna. Enligt kristen tro så skapas kropp och ande samtidigt. Vi lever inte i någon föruttillvaro. Livet på jorden går därför inte ut på att prövas och testas för att hamna i olika riken i himmelen. Enligt kristen tro är ingen människa felfri och kan därför inte komma till himmelen av på egen väg. Gud har då skickat sin son Jesus Kristus att gå in i vårt ställe och Jesus har genom sin död tagit vårt straff på sig. Att Jesus kunde ta alla människors straff på sig genom sin död beror på att i gamla testamentet skulle man offra olika djur för att bli skuldfri (syndfri). Offerdjuren hade olika värde vid offrandet. Gud egen son räknas som det störta offret, det finns inget högre som kan offras. Därför behöves inte något mer offrade. Livet på jorden går ut på att finna Gud och att erkänna vi är skuldfria p.g.a. Jesu Kristi offer. Till himmelen kommer alla som är skuldfria, resten kommer till helvetet. I himmelen finns det inte olika riken som vi kommer till utan alla kommer till samma himmel.

 1. Skapelsen
 2. Mormoner

  Gud skapade inte jorden, enligt mormonerna, ur ingenting utan omorganiserade redan existerande materia. Man tror nämligen att Gud inte kan skapa eller förstöra materia. Innan vår värld organiserades, organiserade Gud flera andra världar. Jorden är, säger mormonerna,. inte död materia utan ett levande ting. Att jorden skulle skapas skedde genom ett beslut av en gudaförsamling på planeten Kolob som är den planet som ligger närmast Guds tron.

  Kristna

  Inte heller detta är på något sätt lik kristen tro. Gud har skapat jorden och universum ur ingenting, 1 Mos 1:1 " I begynnelsen skapade Gud himmel och jord". Jorden är materia och inte ett levande ting. Gud bestämde att jorden skulle skapas. Var Guds tro ligger är okänt.

   

 3. Heliga skrifter
 4. Mormoner

  Mormoner har följande heliga skrifter. Mormons bok, Läran och förbundet, Den kostbara pärlan och Bibeln. Om Bibeln kommer i konflikt med mormonernas egna heliga skrifter gäller dessa. Joseph Smith påbörjade en egen bibelöversättning "Den inspirerade versionen" som han dock inte hann göra klar innan han dödades. Den används inte inom SDH. Reorganiserade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga använder den.

  Kristna

  Bibeln är den enda heliga skriften. Att kalla Joseph Smiths ändringar av bibeltexterna för översättningar är ett stor hån mot den nuvarande bibelkommitionen. Joseph Smith ändrade friskt i texterna efter eget gottfinnande.

   

 5. Övrigt

Mormoner

Mormoner praktiserar dop för de redan döda, enligt Kor. 15:29 "Vad skall annars de göra som låter döpa sig för de dödas skull? Om de döda inte alls uppstår, varför låter man då döpa sig för deras skull?". För att kunna besöka templen måste man ha genomgått en invigningsrit. Invigningsriten är hemlig och får inte avslöjas för utomstående. Endast mormoner har därför tillträde till templen.

Kristna

Kristna praktiserar inte dog för de redan döda. Några i urkyrkan gjorde de men det blev inte något som majoriteten gjorde. Bibeln uppmanar inte till dop för de döda men förbjuder inte heller det. Kristendomen saknar hemliga riter och platser som endast är tillåtna för invigda.